Xin việc và phỏng vấn

Học bộ từ

ability

/ə'biliti/ (n)
 • năng lực, khả năng, tài năng
EXAMPLE
 1. The designer's ability was obvious from her porfolio Năng lực của người thiết kế đã rõ ràng từ cặp hồ sơ (thiết kế) của cô ta.
 2. The ability to work with others is a key requirement Khả năng làm việc với những người khác là một yêu cầu then chốt

apply

/ə'plai/ (v)
 • nộp, ứng tuyển, áp dụng, ứng dụng,; thỉnh cầu, xin, xin việc, tim việc
EXAMPLE
 1. The college graduate applied for three jobs and received three offers. Người tốt nghiệp cao đẳng đã xin việc ở 3 nơi và nhận được 3 lời mời chào.
 2. Everyone who is interested should apply in person at any branch office Mọi người nào có quan tâm có thể đích thân nộp đơn tại bất kỳ văn phòng chi nhánh nào

background

/'bækgraund/ (n)
 • kiến thức, kinh nghiệm, quá trình đào tạo, quá trình học tập
EXAMPLE
 1. Your background in the publishing industry is a definite asset for this job Kiến thức của anh trong công nghiệp xuất bản là một vốn quý rõ ràng cho công việc này.
 2. The employer did a complete background check before offering him the job Người chủ đề ra một bài kiểm tra kiến thức toàn diện trước khi đề nghị anh ta công việc

be ready for

(v)
 • sẵn sàng cho
EXAMPLE
 1. Thanks to her careful research, the applicant felt that she was ready for the interview with the director of the program Nhờ sự nghiên cứu cẩn thận của mình, người xin việc thấy rằng cô ta đã sẵn sàng cho cuộc phỏng vấn với người giám đốc của chươ
 2. The employer wasn't ready for the applicant's questions Người chủ chưa sẵn sàng cho câu hỏi của người xin việc

call in

(v)
 • yêu cầu, mời tới
EXAMPLE
 1. The HR manager called in all the qualified applicants for a 2nd interview Giám đốc nhân sự mời tất cả các ứng viên đủ điều kiện cho một cuộc phỏng vấn lần 2

confidence

/'kɔnfidəns/ (n)
 • sự tin cậy, tin tưởng
EXAMPLE
 1. Good applicants show confidence during an interview Những người xin việc giỏi thể hiện sự tự tiwn trong suốt cuộc phỏng vấn.
 2. He had too much confidence and thought that the job was his Hắn ta quá tự tin và nghĩ rằng công việc đã là của mình

constantly

/'kɔnstəntli/ (adj)
 • Luôn luôn, liên tục, liên miên, trung thành, chung thủy
EXAMPLE
 1. The company is constanly looking for highly trained employees Công ty không ngừng tìm kiếm những nhân viên được đào tạo tốt.
 2. Martin constantly checked his messages to see if anyone had called for an interview Martin luôn kiểm tra tin nhắn để xem có ai đó được mời phỏng vấn hay không

expert

/'ekspə:t/ (n)
 • Chuyên gia, chuyên viên
EXAMPLE
 1. Our department head is an expert in financing Thủ trưởng bộ phận của chúng tôi là một chuyên gia về tài chính.
 2. The candidate demonstrated that he was an expert in marketing Người dự tuyển biểu lộ rằng anh ta là một chuyên gia về tiếp thị

follow up

/'fɒləʊ 'ʌp/ (n)
 • bước/hành động tiếp theo
EXAMPLE
 1. Always follow up an interview with a thank-you note Luôn bám sát một cuộc phỏng vấn với một lá thư cám ơn ngắn.
 2. As a follow up, the candidate sent the company a list of references Như một bước tiếp theo, ứng viên đã gửi đến công ty một danh sách chứng nhận/giới thiệu

hesitant

/'hezitənt/ (adj)
 • Do dự, lưỡng lự, ngập ngừng
EXAMPLE
 1. Marla was hesitant about negotiating a higher salary Marla lưỡng lự về việc thương lượng một mức lương cao hơn.
 2. The recent college graduate was hesitant about accepting his first offer Người mới tốt nghiệp cao đẳng lưỡng lự về việc chấp nhận lời đề nghị (làm việc) đầu tiên

present

/'preznt - pri'zent/ (v)
 • Đưa ra, bày tỏ, giới thiệu
EXAMPLE
 1. The local MP will start the race and present the prizes

weakly

/'wi:kli/ (adv)
 • Một cách yếu ớt, yếu, ốm yếu
EXAMPLE
 1. Her hands trembled and she spoke weakly at the interview Tay cô ta run và cô ta nói giọng yếu ớt tại buổi phỏng vấn.
 2. She wrote so weakly that we couldn't read it Cô ta viết yếu đến nỗi chúng tôi không thể đọc nóOUR LOCATION


Nguyen Khanh Toan Street, Cau Giay,

Ha Noi, Viet Nam.


E-mail : mobileapps.itbk@gmail.com

WE ARE SOCIAL

DOWNLOAD APP